iSTEE

Spiritual Care
ดูแลจิตวิญญาณ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

iSTEE ใช้ได้กับทุกขั้นตอนการผลิต

คุณค่าสถาปัตยกรรม

ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ต้องพบเจอเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหาต้องใช้เวลาเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไข ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบและการออกแบบสถาปัตยกรรมของโปรแกรมที่ดี ช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยหาสาเหตุข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทำให้ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาระบบ

แนวคิด iSTEE

จิตวิญญาณ ของนักเขียนโปรแกรมถูกถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์อันทรงคุณค่า ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ ต้องแลกด้วยเวลาชีวิตอันมีค่า เพื่อพัฒนาระบบให้เติบโต แข็งแรง ทนทาน เก่ง ฉลาด อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ ทะนุถนอม พัฒนาขีดความสามารถระบบให้รองรับความซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม ซอฟต์แวร์จำนวนมากต้องสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเขียนโปรแกรม

ดูแลปกป้อง ซอฟต์แวร์เป็นการดูแลจิตวิญญาณของคุณ iSTEE Framework จะช่วยคุณถ่ายทอดจิตวิญญาณเข้าสู่ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดการสูญเสีย

สติปัญญา ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย iSTEE (intelligent System Task Event Entity) ปลุกการตื่นรู้ เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้จักตัวตนด้วยเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายสมองดิจิทัล ระบบอัจฉริยะสร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต ดูแล ปกป้อง เข้าใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

iSTEE เหมาะกับใคร?

 1. นักเขียนโปรแกรมด้วยเดลไฟ (Delphi)

 2. ผู้ประกอบการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Company)

 3. ผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup)

 4. ผู้ที่สนใจทำธุรกิจแพลตฟอร์ม

iSTEE คืออะไร?

เมื่อต้องสร้าง 3 โปรแกรมที่ทำงานเหมือนกันแต่อยู่บนคนละระบบปฏิบัติการ หรือทำงานอยู่บนคนละอุปกรณ์ ต้องเขียนซอสโค้ดที่เหมือนกันอยู่ 3 ครั้ง ถ้าต้องการปรับปรุงซอสโค้ดต้องแก้ไขให้เหมือนกัน 3 ครั้ง หากซอสโค้ดที่เหมือนกันมีจำนวนมากขึ้นจำนวนจุดแก้ไขจะเพิ่มขึ้นทำให้ยุ่งยากเสียเวลาแก้ไขปรับปรุงงาน

iSTEE เป็น Middleware Framework เป็นการเขียนโค้ดชุดเดียวแล้วเอาไปใช้งานรวมกับโปรแกรมแต่ละตัวหลายจุด ทำให้เมื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขซอสโค้ด สามารถแก้ไขครั้งเดียว แล้วไปมีผลกับทุกโปรแกรม

iSTEE แก้ปัญหาอะไร?

 1. ลดความเสี่ยงการสูญเสียซอฟต์แวร์ในระยะยาว

 2. ลดความเสี่ยงออกแบบระบบผิดพลาด

 3. ลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนทีมพัฒนา

 4. ลดข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรม

 5. ลดข้อผิดพลาดการรวมระบบ

 6. ลดความยุ่งยากการทดสอบระบบ

 7. ลดความเสี่ยงส่งมอบหรือปิดโครงการไม่ได้

 8. ลดการผูกติดกันของไฟล์ยูนิตคำสั่ง

 9. ลดปัญหาการทำเอกสาร ซอสโค้ดอ่านง่าย

 10. ลดปัญหาการหลงลืมซอสโค้ด

 11. ลดปัญหาความยุ่งยากการติดตั้งระบบ

iSTEE มีประโยชน์อะไร?

 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเขียนโปรแกรมสร้างพลังตื่นรู้

 2. เป็นเครื่องมือช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

 3. เป็นเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์

 4. ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

 5. ช่วยเพิ่มผลผลิตซอฟต์แวร์ สร้างซอฟต์แวร์คุณภาพสูง

 6. ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตชิ้นส่วนระบบซอฟต์แวร์

 7. ให้ผลผลิตคุ้มค่าการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ในระยะยาว

 8. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำคำสั่งกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

 9. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโปรแกรม

 10. ช่วยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง โปรแกรม ง่าย สะดวก รวดเร็ว

 11. ช่วยให้มีเวลาออกแบบมากขึ้นเพื่อคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่

 12. ช่วยเริ่มพัฒนาโครงการได้เร็วและบริหารโครงการได้ดีขึ้น

iSTEE Microservices

เปลี่ยนจินตนาการ
เป็นซอฟต์แวร์ดังใจปรารถนา

iSTEE ทำอะไรได้บ้าง?

 1. ใช้พัฒนาระบบได้ทั้ง Back-End และ Front-End

 2. ระบบชุดคำสั่งมาตรฐานพร้อมใช้งานลดภาระการตั้งชื่อคำสั่ง

 3. ระบบ ORM สร้างคำสั่ง SQL อัตโนมัติลดการเขียนคำสั่ง

 4. ระบบคำสั่งจัดการระบบงานและฐานข้อมูลแบบกระจาย

 5. พัฒนาต้นแบบระบบ Back-End รวดเร็ว

 6. ระบบการสร้างรูปแบบรหัสอัตโนมัติ

 7. จัดการระบบและงานขณะทำงาน (Task Manager)

 8. ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Trilaksana)

ออกแบบระบบ
ออกแบบโปรแกรม
แตกต่างกัน?

ลักษณะเด่นของ iSTEE

 1. ออกแบบพัฒนาด้วยหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 2. แนวคิดระบบใช้ได้ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

 3. Object Pascal ภาษาเดียวพัฒนาทุกแพลตฟอร์ม

 4. โครงสร้างรองรับระบบซับซ้อน (Complex System)

  • ระบบหลักและระบบย่อย ไม่จำกัดระดับ

  • งานหลักและงานย่อย ไม่จำกัดระดับ

 5. โครงสร้างรองรับ Enterprise Architecture

 6. เขียนคำสั่งชุดเดียวนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมหลายแบบ

  • Windows Application

  • Web Services

  • Web Application (Mobile/Desktop)

  • Mobile Application (iPhone/Android)

 7. พัฒนาแบบฝัง iSTEE รวมในโปรแกรมได้

ร่วมพัฒนาเมืองสติปัญญา

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการพัฒนา

 2. แจ้งความประสงค์สมัครร่วมพัฒนา

 3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม

 4. สมัครเข้าร่วมทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม

 5. รับส่วนแบ่งค่าบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม

ร่วมลงทุนเมืองสติปัญญา

 1. ศึกษารายละเอียดกองทุนเมืองสติปัญญา

 2. แจ้งความประสงค์สมัครร่วมลงทุน

 3. เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการลงทุน

 4. ร่วมลงทุนในกองทุนเมืองสติปัญญา

 5. รับส่วนแบ่งเงินปันผลกองทุนเมืองสติปัญญา

เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน

 1. Cloud Computing

 2. Web Application

 3. Web Services

 4. Mobile Application

 5. Middleware

 6. Digital Twin

 7. Decentralized Database

 8. iSTEE Middleware Framework

 9. Object-Oriented Programming

 10. Enterprise Architecture

นวัตกรรมของ iSTEE

 1. ชุดคำสั่งรองรับระบบขนาดใหญ่ซับซ้อนคล้ายระบบประสาท

 2. นำหลักธรรมชาติและระบบสมองนำมาสร้างพันธุกรรมซอฟต์แวร์

 3. ลดขนาดโปรแกรมเทคโนโลยีพันธุกรรมช่วยประหยัดทรัพยากร

ใช้เดลไฟ (Delphi) คุ้มค่าไหม?

คนต้องการรู ที่เจาะด้วยสว่าน เดลไฟ เปรียบเหมือนสว่าน รู คือ โปรแกรม เป็นผลผลิตที่สร้างจาก เดลไฟ แต่การมีเครื่องมือก็ใช่ว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีเสมอไป อาวุธดีแต่นักรบไร้ฝีมือ ก็ยากจะรบชนะ

ตอบแบบสั้นกระชับ หากคุณสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ทำเงินได้มากกว่าเงินลงทุนซื้อเดลไฟหลายเท่าตัว ประเด็นเรื่องราคาเดลไฟ ถูกหรือแพง จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ที่สำคัญผู้ผลิตเดลไฟ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นกัน

การพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของเดลไฟ ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเครื่องมือ (Tools) กับภาษา Object Pascal ให้ชัดเจนเพื่อเข้าใจง่ายขึ้น การสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ต่างกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน

Object Pascal Language ปรับปรุงมาจากภาษา Pascal โดย Anders HeljsBerg มาตั้งแต่ปี 1980 (2523) และมีการนำสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 1986 (2529) ภายใต้ชื่อ Turbo Pascal

Delphi เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงมาจาก Turbo Pascal เริ่มออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 1995 (2538) ด้วยแนวคิด RAD (Rapid Application Development) เป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติวินโดว์

ปี 2022 (2565) ผลิตภัณฑ์เดลไฟ ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 27 ปี จนถึงรุ่น Delphi 11 Alexandria เป็นเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แบบหลายแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ (Cross Platform) ทั้งแบบ 32 บิตและแบบ 64 บิต บน Windows, iOS, MacOS, Android, Linux ภายใต้การดูแลของ Embarcadero และ Idera

Delphi เทคโนโลยีโบราณไหม?

ประเด็นนี้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่มีวันจบและไม่มีคำตอบสุดท้ายเพื่อทำให้เป็นที่พอใจตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายด้วยมุมมองที่ต่างกัน

เดลไฟใช้ภาษา Object Pascal สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented) ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับ Cross Platform

เดลไฟทำหน้าที่เป็นคอมไพเลอร์ (Compiler) สำหรับสร้างโปรแกรมแบบ Native Application ต้องคอมไพล์ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ปัจจุบันรองรับการทำงานได้ทั้ง Windows, Linux, Android, iOS, MacOS

เดลไฟใช้ FireDAC เป็นเครื่องมือช่วยการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลายชนิดฐานข้อมูลตั้งแต่ฐานข้อมูลขนาดเล็กไปจนถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่

สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างระบบซอฟต์แวร์ให้ขยายเติบโตได้ในระยะยาวต้องรวมถึงกรรมวิธีผลิตในทุกขั้นตอนด้วยเพื่อตอบโจทย์เรื่องต้นทุนและการแก้ไขปัญหาบุคลากรหรือทีมงาน

เดลไฟและ Object Pascal ใช้ระยะเวลาพิสูจน์ยาวนานมากกว่า 25 ปีและปรับปรุงพัฒนาอย่างได้ต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบโดยใช้คำว่า เทคโนโลยีโบราณ กับเทคโนโลยีทันสมัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ประเด็นเรื่องอะไร? หรือคุณสมบัติอะไร? เช่น Object-Oriented , Language, ORM, Cross Platform , Database, AI , Big Data เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยระยะเวลากว่า 30 ปี ทำไมถึงไม่มี Super App สักตัวที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เรื่องภาษา เรื่องเครื่องมือที่ได้รับความนิยม หรือที่บอกว่าทันสมัย อาจไม่ได้ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาโครงการใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้จริง!!!

Delphi ช่วยลดต้นทุนการผลิต

การพัฒนาระบบที่ทำงานในหลายรูปแบบ Web Service , Web Application, Mobile Application ทั้งที่มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือไม่ใช้ระบบฐานข้อมูล เจ้าของระบบส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรมากกว่าส่วนบุคคล ต้องมีทีมงาน ไม่ใช่ทำงานคนเดียว หากพิจารณาระยะสั้นการทำงานคนเดียว พัฒนาระบบทั้งหมดเองแล้วประสบความสำเร็จ ในท้ายที่สุดก็ต้องทำงานเป็นทีม

ทีมพัฒนา 5 คน เงินเดือนเฉลี่ยคนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวม 100,000 บาท พัฒนาด้วยระบบ Open Source ต้องรู้จักมีทักษะและความชำนาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมอีกไม่น้อยกว่า 5 ภาษาและเครื่องมืออย่างน้อย 5 ตัว หาคนสร้างทีมจากไหน? ถ้าทีมงานเข้าออกหรือปรับเปลี่ยนทักษะความรู้ความชำนาญไม่เท่ากัน ต้องใช้เวลาปรับตัว ช่วงเวลานี้ผู้รับผิดชอบคือใคร ในขณะที่ยังมีงานด้านการขายและตลาด ที่ต้องหาลูกค้า ต้องขาย ต้องทำบัญชีและการเงินอีก? ปัญหาหลายอย่างแก้ไขได้ แต่ปัญหาสำคัญ จะหาคนที่รู้จริงทำงานได้จริงจากไหน?

ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี 1,200,000 บาทของทีมพัฒนา 5 คน ยังไม่รวมสวัสดิการ โบนัสและอื่นๆ ถ้าลดคน 2 คน ลดได้เดือนละ 40,000 บาท รวมลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 480,000 บาท

เปรียบเทียบกับลงทุนซื้อ Delphi+iSTEE+uniGUI+TMS CryptographyPack ประมาณคนละ 100,000 บาท แต่เดลไฟมีรุ่น Delphi Community ใช้ฟรี 12 เดือน ใน 12 เดือนแรกลงทุนเฉลี่ยคนละ 50,000 บาทรวม 150,000 บาท แต่ละคนทำงานแบบ Full Stack ได้โดยใช้งานแค่ภาษาหลักช่วยเขียนโปรแกรม คือ Object Pascal และภาษาของฐานข้อมูล การเขียน Front-End ใช้วิธีลากวางแปะด้วย UI Component ลดเวลา ลดความยุ่งยากการเขียน HTML CSS JavaScript โดยใช้ ExtJS OEM ที่มีมาพร้อม uniGUI พัฒนาระบบแบบ Enterprise ทำงานร่วมกันรวดเร็วด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทำงานทดแทนต่อยอดกันได้ทันที เร่งผลิตผลงานใน 12 เดือนแรก เพื่อมาซื้อเดลไฟคนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ชุดรวม 150,000 ในปีที่2 และค่าซื้อบริการบำรุงรักษาปีที่2 ของเครื่องมือที่ซื้อมาในปีแรก 80,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จ่ายค่าบำรุงรักษาเครื่องมือรวมประมาณปีละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อรับสิทธิอัพเกรดโปรแกรมเครื่องมือรุ่นใหม่ได้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

iSTEE พัฒนาด้วย Delphi

การพัฒนาด้วย Delphi เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมในทางธุรกิจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือ Open Sources และหากเทียบกับ Microsoft .NET ใช้ฟรีไม่ต้องซื้อต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านความง่ายในเรื่องภาษา C# กับ Object Pascal ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้กับการผูกติดโปรแกรมไว้กับระบบปฏิบัติการ Windows+.NET หมายถึงเวลาจะเอาโปรแกรมไปติดตั้งที่ไหนต้องติดตั้ง .NET ตามไปด้วย ฝัง .NET รวมไว้ในตัวโปรแกรมไม่ได้

แม้ว่าอาวุธจะดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็น Delphi หรือ Open Source หรือ .NET การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในการทำงานจริงต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม กรรมวิธีผลิต แนวคิดการพัฒนาและอีกหลายด้านของกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักเขียนโปรแกรมหรือนักพัฒนาระบบ

iSTEE จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในกระบวนการทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ วางแผน สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ส่งมอบ ได้อย่างไร้รอยต่อด้วยแนวคิดมาตรฐานเดียวกัน พร้อมรองรับการพัฒนาขยายงานเป็นระบบซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตได้อีกมาก เป็นเหตุผลการตัดสินใจว่า ทำไมเลือกใช้ Delphi ในการพัฒนา iSTEE Middleware Framework

การสร้างฐานข้อมูล

การลบฐานข้อมูล

 • จัดการควบคุมฐานข้อมูลด้วย Block Object

 • ไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL ประหยัดเวลาอ่านง่าย

 • พัฒนารองรับการใช้งานฐานข้อมูลหลายชนิด

 • ชุดคำสั่งรองรับการใช้ฐานข้อมูลแบบกระจาย

การอ่านข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล

สมองดิจิทัล

 • ผลิตชิ้นส่วนระบบ (System Component)

 • นำชิ้นส่วนระบบประกอบเป็นแอพพลิเคชั่น

 • สร้างมูลค่าเพิ่มลดต้นทุนการพัฒนาระบบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้คำสั่งซ้ำ (Reuse)

 • ลดข้อผิดพลาด ทำให้โปรแกรมอายุยืนยาว

แหล่งข้อมูลเพิ่ม