iSTEE

Spiritual Care
ดูแลจิตวิญญาณ

แนะนำสมองไทยแลนด์

 • ความเป็นมาของโครงการสมองซิตี้

 • ปัญหาของการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 • นวัตกรรมการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 • จุดเริ่มต้นไอเดียสมองซิตี้-เมืองสติปัญญา


ปัญหาและความต้องการ

 • ปัญหาความสูญเสียระบบซอฟต์แวร์

 • ความต้องการเติบโตของระบบซอฟต์แวร์

"พัฒนาสมองดิจิทัลสำหรับทุกสิ่ง"

ด้วยนวัตกรรม System Oriented Programming

และเทคโนโลยี iSTEE Framework

ดูแลจิตวิญญาณ (Spiritual Care)Full Stack Development

😍Low Code 😍Low Cost
😍Web Application
😍Web Service
😍Mobile/Tablet Application
😍Desktop Application

มาตรฐานพันธุกรรมซอฟต์แวร์

 • รองรับระบบซับซ้อน (Complex System)

 • ลดการขึ้นต่อกันของยูนิตที่เก็บซอสโค้ด
  (ช่วยให้บำรุงรักษาระบบง่าย ลดต้นทุน)

รูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย

 • เป็นคำสั่งคล้ายภาษาเขียน

 • เป็นคำสั่งจัดการกระบวนการ

 • มีลักษณะเป็นโมดูลชิ้นส่วน

 • บริหาร Event ประสิทธิภาพสูง

 • รองรับระบบซับซ้อน (Complex System)

 • เขียนโปรแกรมด้วย Object-Oriented Programming

 • เขียนควบคุมระบบด้วย System-Oriented Programming

 • โครงสร้างคำสั่งแบบ Enterprise Architecture

ร่วมพัฒนาเมืองสติปัญญา

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการพัฒนา

 2. แจ้งความประสงค์สมัครร่วมพัฒนา

 3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม

 4. สมัครเข้าร่วมทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม

 5. รับส่วนแบ่งค่าบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม

ร่วมลงทุนเมืองสติปัญญา

 1. ศึกษารายละเอียดกองทุนเมืองสติปัญญา

 2. แจ้งความประสงค์สมัครร่วมลงทุน

 3. เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการลงทุน

 4. ร่วมลงทุนในกองทุนเมืองสติปัญญา

 5. รับส่วนแบ่งเงินปันผลกองทุนเมืองสติปัญญา