iSTEE
คืออะไร?

แนวคิด iSTEE

จิตวิญญาณ ของนักเขียนโปรแกรมถูกถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์อันทรงคุณค่า ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ ต้องแลกด้วยเวลาชีวิตอันมีค่า เพื่อพัฒนาระบบให้เติบโต แข็งแรง ทนทาน เก่ง ฉลาด อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ ทะนุถนอม พัฒนาขีดความสามารถระบบให้รองรับความซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม ซอฟต์แวร์จำนวนมากต้องสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเขียนโปรแกรม

ดูแลปกป้อง ซอฟต์แวร์เป็นการดูแลจิตวิญญาณของคุณ iSTEE Framework จะช่วยคุณถ่ายทอดจิตวิญญาณเข้าสู่ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดการสูญเสีย

สติปัญญา ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย iSTEE (intelligent System Task Event Entity) ปลุกการตื่นรู้ เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้จักตัวตนด้วยเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายสมองดิจิทัล ระบบอัจฉริยะสร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต ดูแล ปกป้อง เข้าใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

iSTEE Framework

iSTEE Framework เป็นชุดคำสั่งซอฟต์แวร์ภาษาออปเจ็คปาสคาล (Object Pascal Software Class Library) ที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย ระบบ งาน เหตุ ปัจจัย (System Task Event Entity) เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้ฉลาด (Intelligent) รองรับการพัฒนาเป็นระบบซับซ้อน (Complex System) สร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบสำหรับทีมงาน

สถาปัตยกรรม iSTEE

iSTEE พัฒนาด้วยภาษา Object Pascal โดยใช้ Delphi เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนารองรับการพัฒนาในแบบ Cross Platform คือ เขียนครั้งเดียวนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นกับหลายระบบปฏิบัติการ

iSTEE Framework เป็นชุดคำสั่งในระดับของ Business Logic ทำให้เป็นอิสระจากระบบแสดงผลและระบบจัดการข้อมูล ด้วยการออกแบบคลาส ภายใต้แนวคิด Enterprise Architecture

แนวคิด iSTEE นำไปใช้งานได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ SDLC ประกอบด้วย

 1. การสำรวจ (Requirement)

 2. การวิเคราะห์ (Analysis)

 3. การออกแบบ (Design)

 4. การพัฒนา (Development)

 5. การทดสอบ (Testing)

 6. การติดตั้งใช้งาน (Deployment) - ทยอยส่งมอบระบบ

 7. การส่งมอบ (Implementation) - ส่งมอบระบบทั้งหมดและชำระงิน

 8. การบำรุงรักษา (Maintenance)

System Oriented Programming

 • รองรับการพัฒนาระบบซับซ้อน
  (Complex System)

 • ออกแบบระบบง่ายขึ้น

 • พัฒนาระบบแบบไร้รอยต่อ

 • โครงสร้างระบบที่ยืดหยุ่น

 • อ่านง่าย เรียนรู้รวดเร็ว

 • สร้างมาตรฐานพันธุกรรมซอฟต์แวร์