iSTEE
แก้ปัญหาอะไร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ลดความเสี่ยงการสูญเสียซอฟต์แวร์ในระยะยาว

 2. ลดความเสี่ยงออกแบบระบบผิดพลาด

 3. ลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนทีมพัฒนา

 4. ลดข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรม

 5. ลดข้อผิดพลาดการรวมระบบ

 6. ลดความยุ่งยากการทดสอบระบบ

 7. ลดความเสี่ยงส่งมอบหรือปิดโครงการไม่ได้

 8. ลดการผูกติดกันของไฟล์ยูนิตคำสั่ง

 9. ลดปัญหาการทำเอกสาร ซอสโค้ดอ่านง่าย

 10. ลดปัญหาการหลงลืมซอสโค้ด

 11. ลดปัญหาความยุ่งยากการติดตั้งระบบ

ความคุ้มค่าที่ได้รับ

 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเขียนโปรแกรมสร้างพลังตื่นรู้

 2. เป็นเครื่องมือช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

 3. เป็นเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์

 4. ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

 5. ช่วยเพิ่มผลผลิตซอฟต์แวร์ สร้างซอฟต์แวร์คุณภาพสูง

 6. ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตชิ้นส่วนระบบซอฟต์แวร์

 7. ให้ผลผลิตคุ้มค่าการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ในระยะยาว

 8. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำคำสั่งกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

 9. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโปรแกรม

 10. ช่วยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง โปรแกรม ง่าย สะดวก รวดเร็ว

 11. ช่วยให้มีเวลาออกแบบมากขึ้นเพื่อคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่

 12. ช่วยเริ่มพัฒนาโครงการได้เร็วและบริหารโครงการได้ดีขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายผลิตซอฟต์แวร์

ออกแบบโครงสร้างระบบและควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตด้วยคลาสต้นกำเนิด iSTEE ระบบ งาน เหตุ ปัจจัย ช่วยลดข้อผิดพลาดการพัฒนาหน่วยย่อยและการรวมระบบเข้าด้วยกัน ช่วยประหยัดเวลาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ

ลดปัญหาทีมพัฒนาระบบ

จำนวนเครื่องมือและภาษาที่ใช้พัฒนาระบบทำให้ต้องใช้ทีมงานจำนวนมาก การพัฒนาระบบด้วย iSTEE ใช้ภาษา Object Pascal ในการพัฒนาระบบทั้ง Front-End และ Back-End ช่วยลดจำนวนเครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงช่วยลดทีมงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

แหล่งข้อมูลเพิ่ม