iSTEE
ทำอะไรได้บ้าง

เปลี่ยนจินตนาการ
เป็นซอฟต์แวร์ดังใจปรารถนา

iSTEE ทำอะไรได้บ้าง?

 1. ใช้พัฒนาระบบได้ทั้ง Back-End และ Front-End

 2. ระบบชุดคำสั่งมาตรฐานพร้อมใช้งานลดภาระการตั้งชื่อคำสั่ง

 3. ระบบ ORM สร้างคำสั่ง SQL อัตโนมัติลดการเขียนคำสั่ง

 4. ระบบคำสั่งจัดการระบบงานและฐานข้อมูลแบบกระจาย

 5. พัฒนาต้นแบบระบบ Back-End รวดเร็ว

 6. ระบบการสร้างรูปแบบรหัสอัตโนมัติ

 7. จัดการระบบและงานขณะทำงาน (Task Manager)

 8. ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Trilaksana)

ออกแบบระบบ
ออกแบบโปรแกรม
แตกต่างกัน?

ลักษณะเด่นของ iSTEE

 1. ออกแบบพัฒนาด้วยหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 2. แนวคิดระบบใช้ได้ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

 3. Object Pascal ภาษาเดียวพัฒนาทุกแพลตฟอร์ม

 4. โครงสร้างรองรับระบบซับซ้อน (Complex System)

  • ระบบหลักและระบบย่อย ไม่จำกัดระดับ

  • งานหลักและงานย่อย ไม่จำกัดระดับ

 5. โครงสร้างรองรับ Enterprise Architecture

 6. เขียนคำสั่งชุดเดียวนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมหลายแบบ

  • Windows Application

  • Web Services

  • Web Application (Mobile/Desktop)

  • Mobile Application (iPhone/Android)

 7. พัฒนาแบบฝัง iSTEE รวมในโปรแกรมได้