iSTEE
ตัวอย่างใช้งาน

การสร้างฐานข้อมูล

การลบฐานข้อมูล

  • จัดการควบคุมฐานข้อมูลด้วย Block Object

  • ไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL ประหยัดเวลาอ่านง่าย

  • พัฒนารองรับการใช้งานฐานข้อมูลหลายชนิด

  • ชุดคำสั่งรองรับการใช้ฐานข้อมูลแบบกระจาย

การอ่านข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล